CPT

COLORS PERSONALITY TEST
COLORS KİŞİLİK TESTİ

Ram Test

CPT - COLORS Kişilik Testi çok kapsamlı akademik ve sosyal çalışmalar ve gözlemler sonucunda oluşturulmuş ve yıllardır başarıyla uygulanmakta olan geçerliliği kanıtlanmış bir envanterdir.

CPT - COLORS Kişilik Testi bireyin güçlü ve geliştirilmeye açık yönlerini net bir şekilde ortaya koyan yapısıyla kolaylıkla eylem planı kararlarına temel oluşturmayı hedeflemektedir.

CPT - COLORS Kişilik Testi, bireyin

  • Kişilik özellikleri...
  • İş ortamında ve sosyal çevresinde sergilediği ve algılanan kişilik yapısı...
  • İş ortamı ve sosyal çevrede iletişim, ilişki ve uyum boyut...

İle ilgili kapsamlı bir profil vermektedir.


BİREYE VE KURUMA KATKISI


CPT - COLORS Kişilik Testi Envanteri, bireyin özellikle iş ortamı ve sosyal ilişki düzeyinde sergilediği kişilik profilini objektif ve başarılı bir şekilde ortaya koyar ancak "doğru-yanlış", "iyi-kötü" yorumları yapmaz. Kişilik profilinin tanımlanması bireye, yaklaşım, duygu, düşünce, tutum ve davranışlarının etkisiyle başka kişilerin kendisini nasıl algıladığı ile ilgili ipuçlarını verir. Böylece birey, ilişkilerde yaşadığı olgular üzerindeki kendinden kaynaklanan etki boyutunu farkedebilir ve kendince sebep sonuç etkilerini yönlendirebilecek gelişim kararları alabilir.

Pek çok durumda doğru kişinin doğru görev ve pozisyonda konumlandırılmasının iş barışı ve yüksek verimlilik açısından önemi ortadadır. Kurum açısından çoğu zaman yeterli görülen yetkinlik testleri bireyin dünya görüşü, bakış açısı, duyguları, ilişkileri, tutum ve davranışları konusunda fikir verememektedir. CPT - COLORS Kişilik Testi Envanteri bireyin kişilik profilini bütünsel bir bakış açısıyla belirleyebilmekte ve mesleki yetkinliklerini ölçümleyen araçlarla birlikte değerlendirildiğinde "doğru kişi, doğru işe" yaklaşımının başarısını arttıracaktır.

Bu çalışma mevcut durumun kapsamlı bir tespitini ve teşhisini yapmaktadır. Bu özelliği ile “ne olduğunu” ve “ne olması gerektiğini” saptamaktadır ancak nasıl yapılacağını belirlememektedir.

AÇIKLAMALAR


CPT - COLORS Kişilik Testi Envanteri, temelde bireyin iş veya sosyal ortamında etki çevresinin bireyin kişiliğini algılama boyutuna ışık tutmayı amaçladığından bireyin kendini yorumlamasından hareketle “Onlar beni nasıl algılıyor…” sorusuna cevap aramaktadır.

Kişilik Tanımlamalarının Gelişimi

Bu güne kadar kişilik üzerine yapılan çalışmaların ışığında üç yaşa kadar karakterin, üç yaşından sonra ise karakterle birlikte sosyalleşmenin etkisiyle kişiliğin gelişmeye başladığı ve ergenlikten yetişkinliğe geçişe kadar olan süreçte elde edilen yaşam deneyimleriyle kalıcı özelliklerinin oluştuğu.kabul edilmektedir. Kişilik, büyümekte ve gelişmekte olan bir ağaca benzetilebilir; aldığı besine, aşılanmasına ve çevre koşullarına göre gösterişi ve verdiği meyvenin yapısı, lezzeti değişiklik gösterebilecekse de ağacın özü ve cinsi hep aynı kalacaktır. Bu nedenle doğal kişilik yapısı önemli farklılıklar göstermeden yaşam boyunca belirgin bir algıyı oluşturur.

Kişilik tipi belirleme gayretleri Hipokrat'la birlikte başlar ve temelde 4 tipli bir tanımlama bu güne kadar geliştirilen tüm kişilik teorilerinin kullandığı ortak standardı oluşturur. Bir fikir vermesi için farklı yaklaşımlarda dört tipin tanımlamaları:

Hipokrat : Öfkeli Neşeli Serinkanlı Melankolik
Plato : Gardiyan Artist Filozof Bilim adamı
Astroloji : Ateş Hava Su Toprak
WMS : Direkt Büyüleyici Düşünceli Sistematik
Wilson : Sürücü İfadeci Dost canlısı Analitik
DISC : Dominant İz bırakan Sadık Ciddi
COLORS : Kırmızı Sarı Yeşil Mavi

Görüleceği gibi asırlar boyunca yapılan gözlemler ışığında geliştirilen yorumlar büyük benzerlik taşımaktadır. Bu durum, farklı dönem, farklı sosyal ve kültürel çevre yapılarına rağmen insanın bazı temel kişilik özelliklerinin belirli bir sınıflamayla tanımlanabilmesinin mümkün olabileceğini göstermektedir.

Ancak hatırlanması gereken en önemli unsur, hiç bir tipin diğerinden üstün olmadığıdır. Her kişilik tipinin güçlü ve zayıf yönleri vardır ve bu çok doğaldır.

Elbette ki insan sadece tek bir tipin sınırları içinde kalamaz; kişilik yapısı tanımlanan dört tipin bir karmasıyla oluşmaktadır ve dünya üzerinde yaşayan her bir insan kendi özel kişiliğini oluşturmuş durumdadır. Ancak yansıttığımız kişiliğimizin ilişkide olduğumuz başkaları tarafından nasıl algılandığı önem kazanmaktadır. Kendimizi en bütüncül ve iyi hissettiğimiz şartları yaratma gayreti, doğal kişiliğimizin tutum, davranış ve ifadelerimiz yoluyla yansıması olarak ortaya çıkmaktadır ve başkaları tarafından algılanan kişiliğimiz kolaylıkla tanımlanabilmektedir.

CPT - COLORS Kişilik Testi kaynağını klasik DISC teorisi de dahil olmak üzere Hipokrat'tan beri bu güne kadar geliştirilen tüm kişilik analizi teori ve çalışmalarından alan ancak günümüz şartlarında tamamen kendi kültür yapımıza uygun norm değerleriyle kişilik profili oluşturan özgün bir envanterdir. Bu envanter ülkemizde MTI Group bünyesinde akademisyen, uzman psikolog ve sosyologların katılımıyla geliştirilmiş ve 10 yıllık bir süre içinde iki kez tekrarlanan çalışmaların test gruplarında farklı yaş, kültür, meslek ve eğitim seviyelerinden kişiler üzerinde uygulanmıştır.

Envanterin güvenilirliği iki aşamada test edilmiştir: ilk aşamada deneklerin envanter sonuçlarının istatistiki geçerlilik ve tutarlılıklarının testi yapılmıştır, ikinci aşamada ise gene deneklerden oluşturulan focus gruplarda mülakat ve gözlemlerle test eşleşmeleri yapılarak norm değerler oluşturulmuş ve profil tanımlarının güvenilirliği sağlanmıştır. Tüm sonuçlar global ölçekte literatür taramasıyla benzeri çalışmaların sonuçlarıyla karşılaştırılarak pekiştirilmiştir.

CPT - COLORS Kişilik Testi ülkemizde bu güne kadar binlerce kişi tarafından uygulanmıştır ve tanımladığı profillerde çok yüksek bir tutarlılık oranına ulaşıldığı görülmüştür.

TANIMLAMALAR


CPT - COLORS Kişilik Testi Envanteri bireyin özellikle iş ve sosyal ortamını kapsayan tekrarlayan kısa dönemli ilişkilerde sergilediği tutum ve davranışların başkaları üzerinde bıraktığı kişilik algısının yapısını tanımlamaktadır.

CPT - COLORS Kişilik Testi kişilik tanımlamalarını iki temel eksen üzerinde şekillendirir:

  • Dışa Dönüklük - İçe Dönüklük ekseni
  • Görev odaklılık - İnsan Odaklılık ekseni
Dışa Dönüklük

Değişim, hareket, etkinlik alanını tanımlar. Dışa dönükler kendilerine daha geniş bir ilgi alanı geliştirirler ve çevreleriyle daha doğal, girişken ve etkin bağlantı kurarlar.

İçe Dönüklük

Uyum, içsellik, mevcudu sürdürme alanını tanımlar. İçe dönükler bireyselliğe yatkın, etki alanını sınırlı tutan bir yapıdadır ve düşünmeyi, dikkati, gözlemi ve sükuneti ön planda tutarlar.

Görev Odaklılık

İş, görev ve sonuçlara yönelim boyutunu tanımlar. Görev odaklılar üstlendiği sorumluluğu önemser, önceliği işe ve hedeflere verir, olaylara sistematik ve objektif yaklaşımı ön planda tutarlar.

İnsan Odaklılık

Kişiler arası ilişkileri, fikir ve düşüncelere yönelim boyutunu tanımlar. İnsan odaklılar önceliği ilişkinin geliştirilmesine verir ve anlama-anlaşılma gayretiyle sosyo-duygusal destek yoğunluğu boyutunu ön planda tutarlar.

Buna göre KIRMIZI - SARI - YEŞİL ve MAVİ kişilik renklerinin yerleşimi ve örnek, temel yaklaşımlar aşağıdaki diyagramda gösterilmiştir:


Cpt-Colors

Elde edilen sonuçlar ve bunlara bağlı değerlendirme ve yorumlar bireyin mesleki yeterliliğini, iş ve performans sonuçlarını yansıtmayı amaçlamaz; CPT - COLORS Kişilik Testi envanteri, temelde bireyin iş veya sosyal ortamında etki çevresinin bireyin kişiliğini algılama boyutuna ışık tutmayı amaçlar.

CPT raporunda belirtilen yorumlar bireyin kişiliğinin çevresinde oluşturabileceği algılarının yansıması olarak ele alınmalıdır ve "olumlu" ya da "olumsuz" olarak değerlendirilmesi içinde bulunulan ortama, işin yapısına, ilişkide bulunulan kişilerin kişilik yapısına, olgunluk düzeyine ve kurumun/bireyin beklentilerine bağlıdır.

Kişilik yapısının etkileri konusunda farkındalık geliştirilebilmesi ve beklenti çerçevesinde üzerinde çalışılarak gelişim için fırsat yaratılması mümkün olabilecektir.

Örnek Rapor

DİĞER KİŞİLİK ENVANTERLERİMİZ