YBS

YBS - YAKLAŞIM BOYUTU SEÇİMİ

Ram Test

"YBS - Yaklaşım Boyutu Seçimi" kısa, basit çözümlenen ancak sonuçları etkili bir envanterdir; Bireyin farklı ilişki ortamlarında sergilemeye hazır olduğu yaklaşım tarzının iki boyutunun, davranış boyutunun ve kişilik boyutunun ölçümlenmesini ve yorumlanmasını mümkün kılar.

Her bireyde her üçü de istisnasız bulunan ancak doğumdan bugüne yaşanmış tüm edinimlerle farklı boyutlarda gelişmiş olan boyun eğen, saldırgan ve yapıcı yaklaşım tarzlarının ağırlık dağılımını belirleyen bu envanter, farklı ortam ve şartlarda oluşan etkiye doğru tepki yaklaşımının seçiminde yardımı olacak farkındalığı yaratan kısa fakat etkili bir profil çalışmasıdır.

BİREYE VE KURUMA KATKISI


YBS envanterinin belirlediği unsurların etkisinin gerek iş, gerekse sosyal ortam, koşul ve ilişki boyutunda dikkate alınıp geliştirilebilecek yönleriyle ilgili gösterilecek çabanın doğal davranış boyutundan bilinçli davranış boyutuna geçirilmesi, arzulanan uyumlu ilişki ortamına katkı sağlar.

Bireyin gelişmeye açık alanlardaki çevre beklentilerini karşılamaya yönelik bilinçli davranış boyutu ilişkiyi güçlendirmekle birlikte, önemli olan devamlılık ve tutarlılıktır.

Bu çalışma mevcut durumun kapsamlı bir tespitini ve teşhisini yapmaktadır. Bu özelliği ile “ne olduğunu” ve “ne olması gerektiğini” saptamaktadır ancak nasıl yapılacağını belirlememektedir.

YAKLAŞIM TARZLARIMIZIN TEMELİ


Yaklaşım tarzları ağırlıklı olarak bireyler arası ilişki ve iletişimin başarısını oluşturan önemli bir boyuttur. Farklı ortam ve koşullarda sergilemeye hazır olduğu doğal yaklaşım tarzımız bebeklikten başlayarak edindiğimiz sosyal deneyimlerle şekillenir ve kişiliğimizin bir parçası haline gelir.

Boyun eğen, saldırgan ve yapıcı olarak adlandırılan bu üç yaklaşım tarzının her üçü de her bireyde bulunur. Bireyler arasında olaylara yaklaşımdaki farklılık bu tarzların ağırlıklarındaki farklılıktır. Bu tarzların ağırlık kombinasyonları kişiliklerimizin olaylara ve ilişkilere yaklaşım boyutlarındaki farklılıklarımızı oluşturmaktadır.

Gerek iş gerekse sosyal ortamlarda İlişki ve iletişimde olduğumuz kişilere karşı gün boyu farklı ortam, koşul, olay ve anlarda boyun eğen, saldırgan ve yapıcı tarzlarımız arasından yaptığımız seçimlerle yaklaşım sergilemekteyiz. Hepimizin tercih sırası ve dozu farklı olabilir ama kişiliğimiz ve içinde bulunduğumuz koşullarımız farklı olsa bile bu seçimler hepimiz için geçerlidir.

KAVRAMLAR


Boyun eğen, saldırgan ve yapıcı olarak her üç yaklaşım tarzı da hepimizde vardır ve farklı ortam, koşul ve olaylarda bunlardan biriyle davranış sergileriz. Bu tarzlarımızdan herhangi biri 'iyi' ya da 'kötü' olarak tanımlanamaz; Yani "saldırgan yaklaşım kötüdür, yapıcı yaklaşım iyidir, hep yapıcı davranın..." diye bir şey söylenemez. Farklı ortam ve koşullara göre o an için "daha uygun" olan yaklaşım tarzı vardır. Ortama ve olaya bağlı olarak seçtiğimiz yaklaşım tarzı o an için en geçerli ve hatta gerekli tarz olabileceği gibi, hiç uygun olmayan bir yaklaşım olarak da görülebilir.

Yaklaşım tarzlarımızın anlaşılabilmesi için bireysel profili oluşturan davranış boyutu ve kişilik boyutu olarak iki boyutun açıklanması önem kazanmaktadır;

YAKLAŞIM TARZI : DAVRANIŞ BOYUTU


Anlık olaylar karşısında ve etkiye tepki boyutunda seçtiğimiz ve sergilediğimiz davranış tarzımızdır. İçinde bulunulan ortam ve koşullarda ilişki ve iletişimin anlık gelişiminde sergilediğimiz tarzı gösterir. Günlük ilişkilerin doğal akışı içinde yer alan davranışlarımız bu boyutta yansır.

Davranış boyutu çoğunlukla ortam ve koşulların gerektirdiği yaklaşım tarzının bilinç ve sağduyu ile seçimini yansıtır.

Boyun Eğen Tarz

Birey bu tarzı sergilediği durumlarda karşı tarafın yaklaşım, öneri ve seçimlerini tartışmasız kabul etme eğilimini gösterir. Birey kendi görüş, öneri ve seçimlerini ortaya koymaz veya koymamayı seçer.

Bu tarz ortam ve koşullara göre o an için en geçerli ve en uyumlu tarz olabilir. Konunun birey için önemsiz olması, önerinin kendi tercihini de yansıtması, koşullara uyumun gerekliliği... gibi durumlarda çok geçerli bir tarz olabilir.

Saldırgan Tarz

Birey bu tarzı sergilediği durumlarda kendi görüş, öneri ve seçimlerini karşı tarafa kabul ettirme gayreti ve ısrarını gösterir. Karşı tarafın görüş, öneri ve seçimlerini aramaz, dikkate almaz, kabule yanaşmaz.

Bu tarz ortam ve koşullara göre o an için en geçerli ve en gerekli tarz olabilir. Konunun birey için yüksek önemi, sorumluluk ve yönlendirme gerekliliği... gibi durumlarda en geçerli tarz olabilir.

Yapıcı Tarz

Birey bu tarzı sergilediği durumlarda kendi görüş, öneri ve seçimlerini karşı tarafa sunarken, karşı tarafın da görüş, öneri ve seçimlerini alma istekliliğini gösterir. Bu tarzda ortak bir görüş ve her iki tarafın da birlikte hareket ederek üzerinde anlaştıkları karara ulaşma çabası görülür.

YAKLAŞIM TARZI : KİŞİLİK BOYUTU


Bu güne kadar edindiğimiz birikimlerle ağırlıklı olarak kişiliğimizde yansıttığımız, genelde sergilemeye hazır olduğumuz tutum ve davranış boyutumuzdur. İlişki ve iletişim ortamında diğer kişilerin genel olarak algıladıkları ve gelişen olaylar karşısında sergilediğimiz yaklaşımlarımızla şekillenen kişilik boyutudur.

Kişilik boyutu özellikle zor durumlar ve tercihimiz olmayan koşullarda sergilediğimiz kendi doğal yaklaşım tarzımızın yansımasıdır. Bu tarzlar üç temel boyutta görülür; Ancak her bir boyutta skor ağırlıklarına göre tanım farkları ve yansıtılan kişilik yapısı farklılıklar göstermektedir.

Boyun Eğme Boyutu

Yapısal olarak veya bıkkınlıktan dolayı karşısındakini haklı bulan bir kişiliği yansıtır. Birey kendi görüş, düşünce, duygu ve seçimlerini yok saymak eğilimindedir. Ortam ve koşullara pasif uyum söz konusudur. Karşılaşılan sorunların üstesinden gelmede isteksizliğini gösterir. Edilgen ve çekingen davranışların ağırlığı hissedilir. Başka insanların tatmin olması için kendi duygu, düşünce ve seçimlerini bastırma eğilimi gösterir.

Saldırganlık Boyutu

Yapısal olarak kendi görüş, fikir, değer ve düşüncelerini diğer kişilerinkinden üstün bulan bir kişiliği yansıtır. Genellikle karşı fikirli, ısrarcı, eleştirici, suçlayıcı bir yaklaşım sergilemesi söz konusudur. Başkalarının haklarını dikkate almayan baskıcı bir yapının ağırlığı hissedilir. Kendi ihtiyaçlarının karşılanması için başkalarını zorlama eğilimi gösterir.

Yapıcılık Boyutu

Yapısal olarak kendi görüş, düşünce ve önerilerini açık yüreklilikle ortaya koyabilen ve karşıdan gelebilecek görüş, düşünce ve önerileri samimiyetle ele alan, ortak çözüm odaklı bir kişiliği yansıtır. Bu kişilik yapısı mantık, sağduyu ve uyumu ön planda tutar ve bilinçli olarak kırıcı olmamayı seçtiği hissedilir. Yapıcı tarz problemle karşılaşıldığında çözüm için sergilenen bir davranış tarzı olmaktan çok, problemlerin oluşmasını önleyen bir yaşam biçimi olarak benimsenen bir kişilik yapısıdır.

YBS - ÖLÇÜM SKORLARININ YORUMU


YBS - Yaklaşım Boyutu Seçimi envanter skorları iki aşamada yorumlanmaktadır.

1- Yaklaşım Tarzı Boyutları

Öncelikle bireyin boyun eğen, saldırgan ve yapıcı üç yaklaşım tarzı, aldığı skorlara bağlı olarak ayrı ayrı yorumlanmaktadır.

Skorların yorumu temelde iki aralıkta değerlendirilir:

a- Uyum alanı

Ortam ve koşulların gerektirdiği en uygun ve olması gereken davranışın sergilenmesi seçiminin doğal olarak kullanılabileceğini gösteren skor boyutudur. Bireyin, ortam ve koşullara göre davranışlarının bilinç düzeyinde sağduyulu ve uyumlu seçimler yapabildiğine işaret eder.

b- Gelişim alanı

Ortam ve koşulların gerektirdiği en uygun ve olması gereken davranışın sergilenmesinde zorluk yaşanması ve doğru kabul edilebilecek davranışın doğal olarak geliştirilemediğini gösteren skor boyutudur. Bireyin, ortam ve koşullara göre davranışlarının bilinç düzeyinde geliştirmesinin gerekliliğine işaret eder.

2- Kişilik Tarzı Boyutu:

Yaklaşım tarzlarının skor ağırlıklarına göre oluşturdukları bileşkeye bağlı olarak, birey özelinde diğer kişilerin algıladıkları yaklaşım tarzının kişilikteki yansıması yorumlanmaktadır.

Skorların yorumu kişilik boyutunda temelde sekiz farklı yaklaşım tarzını oluşturur:

  • Ortam Uyumlu
  • Israrcı
  • Olumlu Yapıcı
  • Israrcı Yapıcı
  • Edilgen
  • Tepkisel
  • Pasif Yapıcı
  • Olumsuz Yapıcı

YBS raporunda kişilik tarzı boyutu alınan skorlara bağlı olarak bireyin yansıttığı tarzın detaylı yorumu olarak verilmektedir.

YBS- YAKLAŞIM BOYUTU SEÇİM ENVANTERİ bireyin tutum ve davranışlarının etkileri konusunda farkındalık geliştirebilmesi ve beklentiler çerçevesinde gelişimi için fırsat yaratabilmesi imkanını sağlar.

DİĞER KİŞİLİK ENVANTERLERİMİZ