RAM

RELATIONSHIP ACCEPTANCE MEASUREMENT™
İLİŞKİLERDE KABUL ARALIĞI ÖLÇÜMÜ™

Ram Test

“RAM – İlişkilerde Kabul Aralığı Ölçümü” çok kapsamlı akademik ve sosyal çalışma ve gözlemler sonucunda oluşturulmuş ve pek çok farklı kültürlerde yıllardır başarıyla uygulanmakta olan evrensel geçerliliği kanıtlanmış bir envanterdir. Temelini Dr. Allan Katcher ve Dr. Stuart Atkins'in Life Orientation Survey çalışmalarından alan RAM envanteri 10 seneyi aşkın bir süredir Masters Training International bünyesinde uygulanmaktadır. RAM envanteri ülkemizin kültür ve sosyal çevre oluşumlarına göre uyarlanıp geçerliliği kontrol gruplarında test edilerek güncellenmiştir ve P.metrika tarafından online ortamda sunulmaktadır.

BİREYE VE KURUMA KATKISI


RAM envanteri çok boyutlu karakter/kişilik değerlendirmesi imkanı sağlar. Ölçümlediği alt unsurların ortaya koyduğu kabul aralıkları ve bu alt unsurlara bağlı karakter/kişilik yorumu, bireysel farkındalık ve gelişim kararları için önemli bir veri oluşturmaktadır.

RAM envanteri kurumlarda işe alım ve terfilerde çeşitli pozisyonlara aday olanlar için insan kaynakları ve yönetime karar verme süreçlerinde önemli bir yardımcı araç olarak sunulmaktadır.

Bunun yanı sıra dönemsel olarak aynı bireyler tarafından tekrarlanacak RAM envanteri bireyin gelişiminin izlenmesi açısından da büyük yarar sağlar.

RAM envanterinin metodolojisi bireyin tek boyutlu kişilik analizinin ötesine geçerek aynı anda hem normal koşullarda sergilediği kişiliğine hem de stres ortamlarında sergilediği kişiliğine bağlı profili ortaya koymaktadır. Bu yönüyle RAM envanteri benzeri diğer envanterlerle kıyaslandığında eşsiz bir araçtır.

RAM envanteri normal koşullarda olduğu kadar, güçlük ve çatışma ortamlarının yarattığı stres durumunda da bireyin kişisel yaklaşımlarını ve içinde bulunduğu ortamlarda ilişkide bulunduğu kişiler tarafından nasıl algılandığını objektif olarak belirler.

 • RAM envanterinin ilk aşamasında, bireyin İçinde bulunduğu iş ve sosyal ortamlarında oluşan ilişki boyutlarında sergilediği yaklaşımların karakter ve kişilik temellerini oluşturan alt unsurlarında "normal koşullarda" ve "stres koşullarında" kabul aralıkları ölçümlenmektedir.
 • İkinci aşamada ise bireyin içinde bulunduğu iş ve sosyal ortamlarında oluşan ilişki boyutlarında sergilediği yaklaşımların oluşturduğu algıyla normal koşullarda ve stres koşullarında ne gibi bir kişilik yansıttığı tanımlanmaktadır.

RAM envanteri mevcut durumun kapsamlı bir tespitini ve teşhisini yapmaktadır. Bu özelliği ile “ne olduğunu” ve “ne olması gerektiğini” saptamaktadır ancak nasıl yapılacağını belirlememektedir.

RAM envanteri sonuçları temel noktaları açıklıkla gösterilen kolay yorumlanabilecek bireysel bir rapor olarak PDF formatında online ortamda sunulmaktadır.Rapor örneği için tıklayınız.

Genel bir yaklaşım olarak bu güne kadar gerçekleştirilmiş uygulamaların ışığında ölçümü gerçekleştirilen bireylerin kendileri hakkındaki yorumlara %80+ oranında katıldıkları görülmektedir. Ancak katılmakta tereddüt ettikleri yorumların hemen herkeste çeşitli boyutlarda bulunan kör alana düşmesi olasıdır. Bu araç temelde çevrenin bireyi algılama ve kabul etme boyutlarına ışık tutmayı amaçladığından bireyin algısından hareketle “Onlar beni nasıl algılıyor…” sorusuna cevap aramaktadır.

RAM ENVANTERİ DEĞERLENDİRMELERİ


RAM envanteri gerek iş gerekse sosyal ortamlarda bireyin kişiliğini oluşturan dört temel alt unsurda ölçümleme gerçekleştirir

 • Değerler / Prensipler
 • Tutumlar / Davranışlar
 • Muhakeme / Karar
 • İletişim / Açıklık
RAM envanterinin ölçümleri iki boyutta değerlendirmeyi mümkün kılar

1. Bireyin içinde bulunduğu ortamlardaki ilişkilerde sergilediği yaklaşımların alt unsurlarda normal ve stres koşullarındaki değişimleri

 • Bireyin Normal Koşullarda Değerler ve Prensiplerine bağlılığı
 • Bireyin Stres Koşullarında Değerler ve Prensiplerine bağlılığı
 • Bireyin Normal Koşullarda Tutum ve Davranışları
 • Bireyin Stres Koşullarında Tutum ve Davranışları
 • Bireyin Normal Koşullarda Muhakeme ve Karar Alma yeterliliği
 • Bireyin Stres Koşullarında Muhakeme ve Karar Alma yeterliliği
 • Bireyin Normal Koşullarda İletişim ve Açıklık boyutu
 • Bireyin Stres Koşullarında İletişim ve Açıklık boyutu

Bu alt unsurların her biri bireyin içinde bulunduğu iş ve sosyal ortamında daha geniş kabul görebilmesine imkan sağlayabilecek gelişme alanlarına yön gösterecek ipuçlarını oluşturabilmektedir.

2. Bireyin İçinde bulunduğu iş ve sosyal ortamlarında oluşan ilişki boyutlarında sergilediği yaklaşımların oluşturduğu algıyla ne gibi bir kişilik yansıttığı

Bireyin kişilik algısının temelini oluşturan alt unsurlardan hareketle bireyin normal koşullarda ve stres altında nasıl algılandığına ayna tutacak karakter ve kişilik yapısıyla ilgili kapsamlı bir analize de yer verilmektedir.

Bu aşamada bireyin içinde bulunduğu iş ve sosyal ortamlarında oluşan ilişki boyutlarında sergilediği yaklaşımların oluşturduğu algıyla ne gibi bir kişilik yansıttığı tanımlanmaktadır. Bu tanımlama büyük çoğunlukla normal koşullarda farklı, stres altında ise farklı bir kişiliğin yansıması olacaktır ve iki ayrı kişiliğin yorumu verilecektir.

Genel ortalamalara bakıldığında insanların %70’i normal koşullarda farklı, stres koşullarında farklı olmak üzere diğer kişiler ve çevre tarafından iki farklı kişilik sergiledikleri yaklaşımıyla karşılaşırlar. Diğer %30’luk grup ise normal ve stres koşullarında farklı bir kişilik algısı yaratmazlar. Buna bağlı kişilik yorumları detaylı olarak belirlenmektedir

RAM'IN TANIMLADIĞI ORTAM KOŞULLARI


Normal Koşullar

Gündelik uğraşların normal temposunda aktığı, zaman baskısının yaşanmadığı, önemli kararların alınma zorunluluğunun olmadığı, rutin iş ve sosyal aktivitelerin yer aldığı ortam ve koşulları ifade etmektedir. Normal koşullar, ilişkiler bazında bireyler arasında karşılıklı beklenti düzeylerinin de ortalamalarda kaldığı, herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı ve şartların zorlanmadığı bir durumu tanımlamaktadır.

Stres Koşulları

Stres koşulları bireyin ekstra fiziksel ve zihinsel enerjiye ihtiyaç duyduğu ve bunu sağlamakta zorlandığı durumları ifade etmektedir. Bireyin gerek iş gerekse sosyal ortamında hissettiği baskı, kendisinden beklenenleri karşılayabileceğine ilişkin tereddüt, önemli kararlar için hissedilen yetersizlik duygusu, rutin dışına çıkan iş yükü, ilişkilerde aşırı beklentiler ve zorlamalar gibi bireyi içinde bulunulan ortamda/durumda rahatsızlık, huzursuzluk, isteksizlik gibi duygusal algılara sürükleyen stres boyutu tanımlanmaktadır. Ayrıca içinde bulunulan çatışma ortamları da bu kapsamda yer almaktadır.

RAM ÖLÇÜM SKORLARI


“RAM – İlişkilerde Kabul Aralığı Ölçümü” aracına verilen cevaplardan bireyin elde edebileceği skorlar yukarıda belirtilen her bir alt unsur için 4 – 36 arasında bir değer olabilmektedir.

Kabul Aralığı

Kabul aralığı, bireyin gerek iş gerekse sosyal ortamlarında ilişkide bulunduğu çevre ve kişilerce ne ölçüde kabul edilebileceğini tanımlamaktadır. Yukarıda belirtilen her bir alt unsurla ilgili içinde ve ilişkide bulunulan çevrenin geliştirdiği genel yaklaşımla uyum boyutunu belirlemektedir.

RAM’ın temel aldığı çalışmaların çıktılarına bağlı olarak gerek normal koşullar gerekse stres koşulları altında her bir alt unsurun yorumlanmasında kabul aralığı skoru 20-26 aralığıdır. Çok genel bir yorumla bu aralığa düşen skorlar için bireyin içinde bulunduğu çevrenin ve ilişkide bulunduğu kişilerin genel beklentileriyle uyum içinde olduğu söylenebilir.

Gelişim Alanı

19 ve aşağısı olan skorlar bireyin ilgili unsurlar için gelişim alanını belirlemektedir. Çok genel bir yorumla bu aralığa düşen skorlar için bireyin içinde bulunduğu çevrenin ve ilişkide bulunduğu kişilerin genel beklentilerini karşılamakta yetersiz kaldığı görülmektedir. Uyumlu ve kabul gören bir ilişki düzeyi için ilgili unsurlarda gelişim gerekliliğinin boyutlarına işaret etmektedir.

Aşırılık Alanı

27 ve üstü olan skorlar ilgili unsurun aşırılık alanını belirlemektedir. Çok genel bir yorumla bu aralığa düşen skorlar için bireyin içinde bulunduğu çevrenin ve ilişkide bulunduğu kişilerin genel beklentilerini zorlayan ve kabul aralığının üstüne çıkarak ilgili unsurlarda oluşan uyumsuzluk boyutuna işaret etmektedir.

Örnek Rapor

DİĞER KİŞİLİK ENVANTERLERİMİZ